Monday 17 June 2024 09:45

Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Zuidhorn

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 april 2020

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Advocatenkantoor Zuidhorn: de eenmanszaak van mr. H.A. Jeuring, gevestigd te Groningen.

Opdrachtgever: de contractspartij van Advocatenkantoor Zuidhorn.

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Advocatenkantoor Zuidhorn.

Salariëring: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) welke Advocatenkantoor Zuidhorn voor de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever is overeengekomen, een en ander exclusief verschotten en BTW.

Verschotten: de kosten die door Advocatenkantoor Zuidhorn worden gemaakt in het belang van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld griffierechten, deurwaarderskosten en leges.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en/of offertes of andere rechtsbetrekkingen tussen Advocatenkantoor Zuidhorn en opdrachtgever,  tenzij voorafgaand aan de overeenkomst iets anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolgopdrachten en aanvullende opdrachten.

Advocatenkantoor Zuidhorn is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, waarna de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf het moment van wijziging zonder nadere aankondiging van toepassing zullen zijn op lopende overeenkomsten en nieuwe overeenkomsten.

3. Overeenkomst

Wanneer Advocatenkantoor Zuidhorn een overeenkomst heeft aanvaard, komt deze tot stand. Advocatenkantoor Zuidhorn kan daarbij enkel worden vertegenwoordigd door een aan het kantoor verbonden advocaat of een door Advocatenkantoor Zuidhorn aangewezen persoon. Met de werkzaamheden zal pas een worden begonnen nadat de voor akkoord getekende opdrachtbevestiging door Advocatenkantoor Zuidhorn is ontvangen, terwijl tevens het gevraagde voorschot is voldaan en, bij zaken die op basis van gefinancierde rechtsbijstand worden verricht, de toevoeging is verstrekt, en de eigen bijdrage is voldaan.
Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Advocatenkantoor Zuidhorn, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Mr. H.A. Jeuring voert de opdracht uit met een zorgvuldigheid die van hem mag worden verwacht. De opdracht houdt echter geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis.  Mr. H.A. Jeuring kan aldus niet instaan voor het behalen van het beoogde resultaat.

Advocatenkantoor Zuidhorn is verder gerechtigd om bij de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen, een en ander voor rekening en risico van de opdrachtgever. Advocatenkantoor Zuidhorn is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van opdrachten van deze ingeschakelde derden.

De uitvoering van de verstrekte opdrachten gebeurd uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Indien twee of meer personen samen een opdracht hebben verstrekt, zijn zij ieder hoofdelijk verbonden om de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht na te komen. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Bij het verstrekken van de opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden dient opdrachtgever een afschrift van een geldig legitimatiebewijs en/of uittreksel van de Kamer van Koophandel af te geven. Dit geldt tevens voor de zogenaamde e-consulten.


4. Salariëring

Advocatenkantoor Zuidhorn brengt aan de opdrachtgever, vanwege de uitvoering van de overeengekomen opdracht, een salaris in rekening, te vermeerderen met 6% kantoorkosten, de verschuldigde BTW en verschotten. Een en ander tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Als honorarium hanteert Advocatenkantoor Zuidhorn een uurtarief, tenzij anders is overeengekomen, van € 195,00 (exclusief BTW), welk tarief jaarlijks kan worden aangepast. Vanaf het moment van aanpassing van het tarief zal dit zonder nadere aankondiging automatisch van toepassing zijn op nieuwe opdrachten als ook op lopende overeenkomsten van opdracht.

Advocatenkantoor Zuidhorn biedt tevens de mogelijkheid overeenkomsten van opdracht te verrichten op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand. Indien de opdrachtgever hiervoor in aanmerking wenst te komen dient de opdrachtgever dit met Advocatenkantoor Zuidhorn overeen te komen bij de totstandkoming van de overeenkomst.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal door Advocatenkantoor Zuidhorn met regelmaat worden gedeclareerd. Advocatenkantoor Zuidhorn is steeds gerechtigd van opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van veertien dagen na factuurdatum, zonder dat de opdrachtgever gerechtigd is enige korting, inhouding of verrekening toe te passen. Bij overtreding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is vertragingsrente, gelijk aan de geldende wettelijke rente, verschuldigd.

Wanneer de betaling van de factuur niet binnen de aangegeven termijn volledig is voldaan, heeft Advocatenkantoor Zuidhorn het recht, zonder nadere aankondiging haar werkzaamheden voor de opdrachtgever in het kader van de verleende opdracht op te schorten. Opschorting van werkzaamheden laat onverlet de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling over te gaan van de op dat moment openstaande facturen, alsook nog te factureren bedragen wegens reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte verschotten. Advocatenkantoor Zuidhorn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van de opdrachtgever en/of derden ten gevolge van de opschorting van haar werkzaamheden.

Indien Advocatenkantoor Zuidhorn genoodzaakt is invorderingsmaatregelen te treffen jegens opdrachtgever die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering voor rekening van opdrachtgever.

Opdrachtgever stemt bij voorbaat in met verrekening van voor hem/haar bestemde gelden, die worden aangehouden op de derdenrekening en/of lopende rekening van Advocatenkantoor Zuidhorn, met openstaande declaraties, ongeacht op welk dossier van opdrachtgever of op welke werkzaamheden deze declaraties betrekking hebben.

5. Gefinancierde rechtsbijstand

Met opdrachtgever is besproken of hij/zij in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien Advocatenkantoor Zuidhorn namens opdrachtgever een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor Rechtsbijstand, de Raad ter uitvoering van zijn wettelijke taak informatie over de opdrachtgever (en eventueel ook diens partner) kan opvragen bij overheidsinstanties als de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst. De beslissing of al dan niet een toevoeging wordt verleend, wordt door de Raad voor Rechtsbijstand genomen.

Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat de Raad voor Rechtsbijstand een eigen bijdrage zal opleggen, welke door Advocatenkantoor Zuidhorn aan opdrachtgever in rekening wordt gebracht. Advocatenkantoor Zuidhorn is gerechtigd een voorschot te verlangen van de te verwachten kosten ter zake de eigen bijdrage en de verschotten. Artikel 4 sub g is van overeenkomstige toepassing.

Indien de toevoegingsaanvraag wordt afgewezen of de toevoeging (tussentijds dan wel achteraf) wordt ingetrokken, is opdrachtgever gehouden de reeds verrichte werkzaamheden af te rekenen op basis van het op dat moment geldende uurtarief.

6. Bewaartermijn

Dossiers zullen gedurende vijf jaren worden bewaard, waarna deze zullen worden vernietigd. Als aanvangsdatum van deze termijn geldt de datum waarop door Advocatenkantoor Zuidhorn voor het laatst (inhoudelijke) werkzaamheden in de zaak zijn verricht.

Op verzoek van opdrachtgever kan het dossier aan opdrachtgever worden geretourneerd. Advocatenkantoor Zuidhorn zal de kosten van toezending van het dossier in rekening brengen bij opdrachtgever.

Voor de uitvoering van de door opdrachtgever verleende opdracht worden zijn/haar persoonsgegevens verzameld en bewaard, een en ander in overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens. Advocatenkantoor Zuidhorn zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe is verplicht op grond van de wet, een rechterlijke of arbitrale uitspraak of een bindend advies.

7. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Zuidhorn voor schade jegens opdrachtgevers en derden is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Advocatenkantoor Zuidhorn gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering als bedoeld in het voorgaande lid mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Zuidhorn of bij haar werkzame personen (in welke hoedanigheid ook) beperkt tot het door de opdrachtgever betaalde honorarium, een en ander met een maximum van € 10.000,–, behoudens opzet of grove schuld.

Advocatenkantoor Zuidhorn is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Zuidhorn en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens Advocatenkantoor Zuidhorn verrichte werkzaamheden kennis te nemen. 

Informatie aanvragen
Nieuws / actueel
Friday 27 February Gratis intakegesprek

Advocatenkantoor Zuidhorn heeft geen vaste inlooptijden. Wilt u een gratis intake gesprek? Neemt u dan gerust contact op.

Lees meer »